TÜRK DÜNYASI ÇOCUK VAKFI BURS YÖNERGESİ

TÜRK DÜNYASI ÇOCUK VAKFI BURS YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — İşbu Yönergenin amacı, Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) tarafından öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 —İşbu Yönerge, TDÇV Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kıstaslara göre öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — İşbu Yönerge Vakıf Senedi /…… tarih /……. sayılı Mütevelli Heyeti kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 —İşbu Yönergede geçen;

Başarı (Yeterlik): Öğrencinin ara sınıfta yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

Burs: İşbu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl Mütevelli Heyetince belirlenen burs verilecek öğrenci sayısını,

Eğitim Düzeyi: Öğrencinin eğitim gördüğü okulunun; ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü denkliğini,

Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Kişi Başı Hane Geliri: Öğrencinin yaşadığı hanede elde edilen aylık gelirin hane sayısına bölümü ile elde edilen geliri,

Lisans Üstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar.

Mütevelli Heyeti: TDÇV Mütevelli Heyetini,

Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dâhil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Öğrenci: Öğrenim görülen ilk ve orta dereceli okullar ile Yükseköğretimde okuyanları,

Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü ilk ve orta dereceli okullar ile yükseköğretim kurumlarını,

Program: Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik, pratik dersler, stajlar vb.) faaliyetlerini kapsayan; ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim düzeyidir.

Vakıf: Türk Dünyası Çocuk Vakfını,

Vakıf Burs Komisyonu: TDÇV Burs Komisyonunu Vakıf Senedi: Türk Dünyası Çocuk Vakfı Senedini, Yönerge: TDÇV Burs Yönergesini

 

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Başvuru Koşulları

MADDE 5 — Vakfa burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarına mensup Vakıf Senedinin 3.maddesinde belirtilen öğrencilerden olmaları şarttır.

Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

MADDE 6 — Vakıf Öğrenim Bursuna hak kazanabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmesi esastır.

—Burs talebinde bulunan öğrencilerin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 2/3’ünden az olması şarttır.

—Anne    ve/veya   babası    vefat    etmiş,    kimsesiz    yoksul    çocuklara,    yapılacak değerlendirmede avantaj sağlanır.

Başarılı Olmak

MADDE 7 — Burs talebinde bulunan öğrencilerin dürüst ve başarılı olmaları şarttır. Öğrencinin eğitim gördüğü kurumda her yıl bir üst sınıfa geçmesi zorunludur. Ön

Lisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında üst sınıfa geçen öğrencilerin bir alt sınıftan en fazla 3 (üç) dersi olabilir.

Burs kontenjanına göre başvuranların değerlendirilmesinde Vakıf Senedinde sayılan esaslar yanında başvuran öğrencilerin; okula yerleşme puanı, sınıf geçme durumu, doğrudan geçme başarı düzeyi öncelikli kıstaslar olarak değerlendirilebilir. Mütevelli Heyeti yapacağı/yaptıracağı mülakatları kıstas olarak alabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti

MADDE 8 — Vakıf bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin eğitim gördüğü öğretim programlarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Mütevelli Heyeti yetkilidir.

Başvurusu onaylanan öğrencilerinin bursları; Ekim-Mayıs ayları arasında sekiz ay boyunca eşit miktarlarda öğrenci veya velisi adına açılmış banka hesabına havale edilir. Verilen burslar sadece o yılki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

MADDE 9 —

  1. Birden fazla öğrenim kredisi veya burs alan öğrencilere,
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk Vatandaşı öğrencilere,
  3. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
  4. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
  5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

 

  1. Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
  2. Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
  3. Yaşadığı hanede kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin 2/3 ünden fazla olan öğrencilere,
  4. k) İşbu Yönerge hükümlerine göre yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

Burs verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Türleri

Vakıf Öğrenim Bursları

MADDE 10 — İşbu Yönergede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Türkiye’deki, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan veya devlet üniversitelerine bağlı lisans eğitimi veren fakülteler ile ön lisans programlarından birini kazanmış ve kaydını yaptırmış (Açık Öğretim Fakülteleri hariç) veya bunların herhangi birinde öğrenci olanlar burs başvurusunda bulunabilir.

Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu lisans ve ön lisans programları ile devlet üniversitelerinin lisans üstü programlarını kazanmış ve kaydını yaptırmış ya da kayıtlı öğrenciler de burs başvuru koşullarını taşımak kaydıyla burs başvurusunda bulunabilirler.

Burs başvurusu kabul edilmiş öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda burs verilir.

Şartlı Burslar

MADDE 11 — Bağışçılar tarafından belirlenen şartlarla öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Şartlı Burslar; işbu Yönerge hükümlerine tabi olmayıp, bağışçılarca belirlenen şartlı bağış yükümlülükleri esas alınarak, Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben verilmektedir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Burs Tahsis İşlemleri

Burs Başvurusu

MADDE 12 — Burs almak isteyen öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyetince belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Aksi belirtilmedikçe öğrenci, her yıl TDÇV internet sitesinde ilan edilen başvuru tarihleri arasında, internet sitesinde yer alan burs başvuru platformu üzerinden ilgili bilgileri doldurmak ve talep edilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuruda bulunacaktır. Burs başvuru sırasında, kişisel verilerin işlenmesine yönelik rıza beyanında bulunmayan öğrencinin başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

MADDE 13 — Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İncelemesi

MADDE 14 — Öğrenci veya velisi tarafından burs başvurusu kapsamında Vakfa iletilen bilgi ve belgeler Burs Komisyonunca incelemeye tabi tutulur.

 

Vakıfça Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

MADDE 15 — Vakıfça burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yükseköğretim kurumuna yerleştiği puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu ve yapılacak mülakat dikkate alınarak oluşturulacak puanlama cetveline göre, her yıl burs komisyonu tarafından Mütevelli Heyetine sunularak değerlendirilmesi sağlanır.

Burs başvurusunda bulunan öğrencinin; ifade etmekte veya belgelendirmekte zorlandığı Özel Durumlarının olması halinde Mütevelli Heyeti, öğrenciye burs verilip verilmeyeceği hususunda takdir hakkı kullanabilir.

İkinci kez ön lisans, lisans ve lisans üstü okuyacak öğrencilerden Yönergenin diğer maddelerine uyanların durumları Mütevelli Heyetince değerlendirilerek karara bağlanır.

Taahhütname

MADDE 16 — Burs başvurusu yapan ve/veya burs tahsisi yapılan öğrenci, Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi burs başvurusu esnasında peşinen kabul etmiş olur.

Belge İsteme

MADDE 17 — Ön inceleme sonucunda işbu Yönergede belirtilen kıstaslara sahip olduğuna karar verilen öğrencilerden; Vakıf internet sitesinde ilan edilmiş ve kendilerince sisteme yüklenmiş belgelerin ıslak imzalı asıllarını veya yetkili kurumlarca e-imzalı-barkotlu olarak düzenlenmiş belgeleri TDÇV Burs komisyonu birimine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri zorunludur. Belgelerin teslimi için öngörülen süre internet sitesinde ilan edilecek olup, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen öğrencinin bursu kesinleşmez.

Belge ve Durum Araştırması

MADDE 18 — Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Burs başvurusunda bulunanlar; kendisi ve aile bireyleri hakkında yapılacak her türlü araştırmaya muvafakat vermiş sayılır. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci vakfın hiç bir yardım ya da hizmetinden faydalandırılamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi, Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 19 — Burs komisyonu tarafından yapılan ön inceleme sonucunda öğrencinin burs talebi Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek burs isteği kabul veya reddedilir. Mütevelli Heyeti, burs talebini kabul edip etmemekte takdir hakkına sahiptir. Burs talebi kabul edilenler için karşılıksız burs kazanılmış bir hak niteliğinde değildir. Bursun akıbetine ilişkin olarak Mütevelli Heyetinin yetkileri saklıdır.

Önceki eğitim-öğretim yıllarında burs alan öğrencilerin burs talepleri, o yıl Vakfın belirlediği burs başvuru tarihlerinde gerçekleştirilecek öğrenci bilgi güncellemeleri sonucu Vakıf Burs Yönergesine uyan öğrenciler arasında tekrar değerlendirilecektir.

Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 20 — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi, burs almasına engel bir durumunun olmaması ve burs almaya hak kazanmak için işbu Yönergede yer alan şartları

 

sağlandığına dair Vakıf tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri her yıl ibraz etmesi koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Tercihen kayıt yaptırılan hazırlık sınıfları normal eğitim süresinden sayılmaz.

Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Vakfın işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

MADDE 21 — Vakıftan burs alan öğrenciler; başarı durumlarını gösterir belgeyi ve öğrenci belgesini her yıl Eylül ayı sonuna kadar Vakfa bildirir. Burs alan öğrenciler yıl içerisinde başarı durumlarında meydana gelen bursluluk durumuna etki edecek değişiklikleri öğretim kurumlarınca ilan vb. yollarla kendilerine bildirilmesini takip eden 30 gün içerisinde Vakfa bildirirler.

Vakfın, gerek her öğretim yılı başında gerek yıl içerisinde öğrenciden başarı durum belgesi veya öğrenci belgesi ya da gerekli gördüğü ilave diğer belgeleri isteme hakkı saklıdır.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 22 — Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları ve Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

MADDE 23 — Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bursun Kesilme Durumları

MADDE 24 — Burs alma şartlarından herhangi birini kaybettiği sonradan anlaşılan öğrencilerin bursları Mütevelli Heyeti kararı ile kesilir. Bu karar öğrenci veya velisine bildirilir.

İşbu Yönergenin 9. maddesinde düzenlenen hususlardan herhangi birisinin varlığının tespiti halinde burs ödemeleri Mütevelli Heyeti kararı ile kesilir.

Vakfımızdan Yükseköğrenim bursu alan ve asgari ücret düzeyinde yahut daha yüksek aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler bu durumlarını derhal Vakfa bildirmek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki öğrencilerin bursları kesilir ve durumlarını Vakfa bildirmeyen öğrencilere tespit tarihine kadar ödenen bütün burs ücretleri yasal faiziyle birlikte geri alınılabilir. Öğretim Kurumlarının sömestr tatili yahut yaz tatili nedeniyle kapalı bulunduğu zamanlarda çalışan öğrenciler bu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmez

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

MADDE 25 — Vakıf tarafından Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olduğu tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir.

 

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 26 — Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Vakfa durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi ile burs başvurusu yeniden değerlendirilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 27 — Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki, öğrenimine devam etmeyen öğrencilerin bursları kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde veya öğrencinin emsal bir eğitim kurumuna nakli-yatay geçişi halinde burslarının ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 28 — Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren

 

kesilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 29 — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme

 

Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin durumlarının tespiti halinde bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 30 — Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (taksirli suçlar hariç) bursları ceza aldığının öğrenildiği tarihten itibaren kesilir. Cezası tecil edilenler veya hükmün açıklanması geriye bırakılanlar için öğrenildiği tarihten sonra Mütevelli Heyetince değerlendirme yapılır.

Öğretim Kurumlarınca Disiplin Cezası Verilenlerin Burslarının Kesilmesi MADDE 31 — Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl

uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin

cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, işbu Yönergenin 33. maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

Genel Ahlak Kurallarına ve Benzeri Aykırı Hallerde Burslarının Kesilmesi MADDE 32 — Öğrencinin genel ahlak kurallarına, Türk aile yapısına aykırı

davranışını, uyuşturucu madde bağımlılığı, devlet/millet aleyhine hareketlerine katıldığı, yasa

dışı oluşum, örgüt ve benzeri faaliyetlere katıldığı veya destek verdiği, dini/milli değerler aleyhinde bulunduğunun tespiti halinde bursu kesilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bursun Tahsili

Bursun Tahsili

MADDE 33 — İşbu Yönergenin 19. maddesi uyarınca yapılan tespit neticesinde geçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan öğrencilerin bursu kesilir. Mütevelli Heyetince yapılacak değerlendirme neticesinde ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Vakıfça geri alınabilir.

 

Öğrenciye burs verilmekte iken bursunun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilmiş kabul edilir. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilere ödenen burs miktarları işbu Yönerge hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte tahsil edilebilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

MADDE 34 — Vakıf; burs başvuru bilgi ve belgelerinin doğruluğunun tespiti için TDÇV Kişisel Verilerin İşlenmesi Konusunda Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kurumlardan gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Burs başvurusunda bulunan öğrenci ve velisi Vakfın bu amaçla yaptığı her türlü çalışma, usul ve esaslarına muvafakat ettiğini peşinen kabul eder. Ayrıca Vakıf, öğretim kurumlarından, öğrencilere ilişkin duyuruları ilan etmelerini isteyebilir.

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 35 — İşbu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, varsa konuya ilişkin Vakıf Senedi hükümleri, her halükârda Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE   36    —…….tarihli    …..   sayılı    karar   gereği    hazırlanan    işbu    Yönerge

……tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 — İşbu Yönerge hükümlerini Vakıf Burs Komisyonu ve Mütevelli Heyeti yürütür.

MADDE 38 — Başvuruda bulunan öğrenci veya velisi 38 maddeden oluşan işbu Vakıf Burs Yönergesi hükümlerine riayet edeceğini peşinen kabul eder.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin de yetişmesi için TDÇV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TDÇV’na bağış yapmasını sağlamayı, TDÇV’na manevi katkıda bulunmayı, TDÇV’nın gönüllü elçisi olmayı ve Vakfın tanıtımını yapmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.